Scholarship Application form

City
Το Cyprus Institute of Marketing – The Cyprus Business School, είναι το 1ο Κυπριακό Business School και ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κύπρου. Προσφέρει 2 Υποτροφίες 50% για το πρόγραμμα του University of West London, MSc Digital Marketing (12 Months FT / 24 Months PT), Λευκωσία - Λεμεσός, αξίας €3750 έκαστην. Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο και λαμβάνει κρατική χορηγία. Την ενέργεια στηρίζει η «CITY.com.cy».
 
Όροι Υποτροφίας
1. Η Υποτροφία είναι ανοικτή σε πολίτες της ΕΕ
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου
3. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας π.χ. IELTS 6.0
4. Όλοι οι υποψήφιοι που τηρούν τους Όρους θα καλεστούν σε προσωπική συνέντευξη


 

Personal Info

I have been informed by the Cyprus Institute of Marketing (hereinafter referred to as "CIM") of the basic provisions of the General Data Protection Regulation (hereafter referred to as "GDPR") and I understand that under the GDPR:
 • Where CIM maintains a Record, it has a legal obligation to ensure the storage, processing and confidentiality of my personal data that have been or will be given in the future by me or any third party to CIM
 • Recipients of my personal data are the authorised and suitably trained employees of CIM. My personal data is confidential and is treated with strict confidentiality
 • I have the right to access, correct, delete, restrict and oppose my personal data without the application of any fee on behalf of CIM, and I can exercise this right with the assistance of a specialist
I understand that the processing of my personal data, which I voluntarily provide to CIM - as part of this Contact Form - is deemed necessary for the purpose of examining my request. Insufficient and/or no provision of the required data make it impossible for CIM to process my request. My personal data will be the subject of legitimate and lawful processing by CIM, and will not be used for any other purpose without my explicit consent
CIM shall disclose to me that the Data Processor of personal data is The Cyprus Institute of Marketing (CIM): THECYPIOM LTD. For matters concerning my personal data, I can contact the Data Protection Officer of CIM at dataprotection@cima.ac.cy
After CIM examines my request, comes to a conclusion and the issue is closed -and only after my own, explicit, consent- my request will remain in CIM records for a period of one (1) year and will then be deleted/destroyed. During this period I have the right to revoke and/or modify the data I provide through this Contact Form. Contact Forms received for which no explicit consent has been given for the period of one (1) year will be deleted/destroyed immediately after CIM examines my request, comes to a conclusion and the issue is closed. I agree that CIM maintains an Archive or Archives, electronic or other, and will be processing my personal data contained in this Contact Form for a period of one (1) year only, after examining my request, coming to a conclusion and the issue is closed . My consent may be revoked at any time, without prejudice to the lawfulness of the consent-based processing prior to its revocation
I have been informed that I have a right to submit a complaint to the Supervisory Authority (Personal Data Protection Commissioner) in case of disagreement with these terms and/or any other matter that concerns or arises from the processing of my personal data

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

 • Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του CIM και CITY.com.cy καθώς και των συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω μέχρι α’ βαθμού.
   
 • Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 27/08/2018 , ώρα [09:00] έως και 09/09/2018, ώρα [23:59] (εφεξής «Διάρκεια»).
   
 • Οι Υποτροφίες δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε χρήματα ή να μεταφερθούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
   
 • Ανάδειξη-Ανακοίνωση νικητή
  Οι συμμετέχοντες αφότου λάβουν μέρος στο διαγωνισμό συμπληρώνοντας τα πεδία που θα βρουν στο landing page, θα πρέπει να συμπληρώσουν και την ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής του Πανεπιστημίου επισυνάπτοντας τα απαραίτητα έγγραφα. Η ειδική επιτροπή του CIM θα αξιολογήσει όλες τις συμμέτοχές και θα επικοινωνήσει με τους επικρατέστερους υποψηφίους. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσωπική συνέντευξη με τους υποψηφίους. Με την ολοκλήρωση τις διαδικασίας  το CIM θα αναδείξει τους νικητές.

   
 • Αποστολή Δώρου-Άρνηση αποδοχής Δώρου-Δημοσιότητα Διαγωνισμού.
  Οι Υποτροφίες θα παραδοθούν στους νικητές από τη Διοργανώτρια εταιρεία στα κτίρια του CIM. Κατά την παραλαβή των Υποτροφιών, οι νικητές υποχρεούνται να συμπληρώσει και υπογράψει τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου και τη φόρμα συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων όπως ορίζεται, επιδεικνύοντας την πολιτική ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή τη φόρμα συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

   
 • Ευθύνη Διοργανωτή
  Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

   
 • Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή (ή των Αναπληρωματικών κατά περίπτωση) λόγω του ότι για οποιαδήποτε αιτία δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.
   
 • Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οποιοσδήποτε Νικητής έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά το Δώρο του ή αν η διεύθυνση που έχει δηλώσει δεν είναι ορθή, δεν κατοικεί, απουσιάζει ή δεν βρίσκεται εκεί, ή δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή του Δώρου ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.
   
 • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του.
   
 • H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.
   
 • Ο Νικητής δίνει στην Διοργανώτρια το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός του, για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή των δώρων του Διαγωνισμού.
  P.O Box 25288
Nicosia 1308, Cyprus
  +357.22.778475

 

Follow us on Social Media:           
© Copyrights  |  Disclaimer 
Cyprus Institute of Marketing 2018. All rights reserved
Handcrafted By: LightBlack